51 368 aktuálních nabídek
od 930 realitních kanceláří a soukromníků

Dar domu nebo bytu můžete odvolat. Jak zvrátit dar nevděčným potomkům?

Datum vydání: 08.09.2023 | Markéta Mazancová

Darování nemovitosti je většinou považováno za nevratný akt. Ale co když se věci změní? Co když vám důchod nestačí na živobytí, nebo co když se osoba, které jste darovali nemovitost, začne chovat nevděčně? České zákony vám nabízejí možnost dar odvolat. Jak na to?

Co je darovací smlouva?

Darovací smlouva je právní dokument, který upravuje převod vlastnictví z jedné osoby na druhou. Dárce se zavazuje převést vlastnictví nemovitosti na obdarovaného, který tuto nabídku přijímá. Obdarovaný je pak zavázán se "slušně chovat" a v případě nouze nenechat dárce "umřít hlady".

Kdy lze dar odvolat?

Zákon umožňuje odvolání daru ve dvou případech:

  1. Odvolání daru pro nevděk: Pokud se obdarovaný chová nevděčně, například ho hrubě uráží nebo fyzicky napadá, může dárce od darovací smlouvy odstoupit.
  2. Případ nouze: Pokud dárce nemá prostředky na vlastní výživu, může požadovat vrácení daru nebo uhrazení jeho tržní ceny.

Odvolání daru nemovitosti pro nevděk

I když darování většinou probíhá z dobré vůle a ze sympatií k dané osobě, dárce většinou předpokládá, že obdarovaný bude alespoň trochu vděčný. Pokud ale obdarovaný „zvlčí” a vděčně se nechová, je možné od darovací smlouvy za určitých podmínek odstoupit. 

Podle soudní praxe se za nevděk považuje hrubé a soustavné porušování etických norem společnosti, které musí dosahovat značné intenzity. Za takové porušování lze považovat hrubé urážky, fyzické násilí, neposkytnutí potřebné pomoci ve stáří apod.  V některých případech je možné za nevděk považovat i zjevné porušení dobrých mravů vůči blízké osobě. 

Co může dárce požadovat? 

Může požadovat vrácení celého daru. Pokud však ale nemovitost již stihl prodat, může požadovat uhrazení obvyklé tržní ceny. 

Může dar odvolat i dědic? 

Ano. V případě, kdy dárce nemohl od darovací smlouvy odstoupit z důvodu vyšší moci, je odvolání daru dědicem možné.

Jak postupovat pro vrácení daru? 

Nejprve musí dárce vyzvat obdarovaného k vrácení daru. Pokud se tak nestane, lze přistoupit k soudnímu řízení. Pokud „větříte”, že vrácení daru neproběhne hladce, určitě je vhodné jej vyzvat písemně. Kromě identifikace nemovitosti by ve výzvě mělo být popsáno, jakých špatných mravů se měl obdarovaný dopustit. Určitě se vyplatí pro řešení situace oslovit advokáta, který se na danou problematiku specializuje. 

Promlčení vrácení daru

Zákon stanovuje promlčecí lhůtu pro odvolání daru pro nevděk v délce jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy obdarovaný dárci ublížil nebo v den, kdy se o dárce o prohřešku dozvěděl. Dědicové pak mají pro odvolání daru lhůtu jednoho roku od smrti dárce. Po uplynutí lhůty může obdarovaný ještě zkusit institut „opožděného odvolání daru.” 

Pro odvolání daru pro nouzi není lhůta stanovená! 

Po darování se někdy potomci ukážou v jiném světle (Foto: Shutterstock)

Odvolání daru nemovitosti pro nouzi

Typický příklad: Babička rozdala svým vnoučatům svůj majetek. V průběhu života však zjistila, že ji důchod nevystačí na živobytí. I na takovou situaci zákon pamatuje. Pokud nemá daná osoba prostředky k vlastní výživě, může soud uložit, aby obdarovaný dar vrátil, nebo aby za něj zaplatil obvyklou cenu. Jestliže dárce požaduje peníze, smí žádat pouze tolik, aby se dostal z nouze a místo vrácení daru  mu obdarovaný poskytne prostředky k výživě.

Co když je obdarovaný také v nouzi?

Pak dar vracet nemusí a ani nemusí poskytnout jakékoliv jiné plnění. Stejně tak nemusí nic plnit tehdy, pokud si dárce způsobil nouzi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pakliže tedy bude výše zmíněná babička karbanit na hracích automatech, je to její problém a nic vracet nemusíte.

Vztahuje se možnost odvolání daru na dědice dárce?

Ne. Nevztahuje. Dědicové dárce odvolání daru nárokovat nemohou.

Shrnutí: jak postupovat, když chceme odvolat darování nemovitosti?

  1. Výzva k vrácení: Nejprve musí dárce vyzvat obdarovaného k vrácení daru. Pokud se tak nestane, lze přistoupit k soudnímu řízení.
  2. Promlčecí lhůty: Pro odvolání daru pro nevděk je promlčecí lhůta jednoho roku. Pro odvolání daru pro nouzi promlčecí lhůta není stanovena.
  3. Role dědiců: Dědic může dar odvolat pouze v případě, že dárce nemohl od darovací smlouvy odstoupit z důvodu vyšší moci.
Pokud obdarovaný „zvlčí” a vděčně se nechová, je možné od darovací smlouvy za určitých podmínek odstoupit(Foto: Greta Schölderle Möller/Unsplash)

Darování nemovitosti je vážným krokem a měli byste si ho dobře promyslet. Pokud se rozhodnete darovat nemovitost a nadále v ní bydlet, pojistěte se věcným břemenem doživotního užívání.

TOPlist