40 216 aktuálních nabídek
od 877 realitních kanceláří a soukromníků

Kupujete pozemek? A víte, co vlastně kupujete?

Datum vydání: 09.10.2015 | Markéta Mazancová

Ať už kupujete stavební parcelu, zahradu nebo pole, vždy je dobré vědět, co se pod označením tohoto pozemku vlastně skrývá.

Pozemek na prodej

Pozemek nebo parcela?

Nejprve je třeba začít rozlišovat, jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou.

Výraz
'pozemek' je označení pro jakýkoliv celek, který tvoří parcely či parcela. Jedná se o určitý ,,kus země”. Konkrétnost mu dává až označení pomocí parcel. Mohli bychom se například setkat s výrokem: 'Koupili jsme pozemek na stavbu domu. Skládá se ze tří parcel.'

Zatímco parcela již je něco konkrétního. Má přidělené parcelní číslo, stanovenou výměru a je stanoven její druh, např. zastavěná plocha, orná půda, zahrada, lesní pozemek apod. Mohou na ní být různá právní omezení - např. služebnosti (věcná břemena), zástavní práva apod. Každá parcela musí někomu patřit - v katastru nemovitostí je uveden vlastník každého kousku naší země. V katastru nemovitostí o parcele můžete nalézt ještě další informace (viz níže - zjednoduššená evidence). Pokud byste se chtěli dozvědět vše o parcelách do detailu, vše naleznete ve vyhl. 26/2007 Sb.

Druhy pozemku

V katastru nemovitostí se můžete setkat s těmito druhy pozemku:
Dále je ještě v katastru zaznamenán způsob využití pozemku:
Louka
Stavební parcela

Na kterém druhu pozemku se dá stavět?

Nyní je třeba si uvědomit, že nejde ani tak o druh pozemku, nýbrž především o územní plán obce. Stavět můžete v podstatě na jakémkoliv druhu pozemku - rozhodující je územní plán.

Pokud je tedy konkrétní pozemek určen v územním plánu k zástavbě, je důležité vzít v potaz další body a zásady souvisejícími s udělením stavebního povolení. Například zda se jedná možnost zástavby rodinnými domy, obchodními stavbami, stavbami občanské vybavenosti apod.

Nejčastějším dotazem bývá, jak z orné půdy, která je v územním plánu určená k zástavbě uděláte stavební parcelu. U pozemků, které jsou evidovány jako orná půda je nejprve nutno tuto půdu vyjmout ze zemědělského půdního fondu se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Nicméně existují případy, kdy se tomuto kroku vyhnete a to v případě, že je orná půda:

a)

1. evidována jako nezastavěná plocha zastavěných stavebních pozemků
2. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob
3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních
4. v zastavěném území, kde parcely jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa
5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území

b) určena pro umístění

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2
2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam

c) určena k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu

Zjednodušená evidence parcel

Podle § 29 odst. 3 zákona č.344/1992 Sb. jsou ve zjednodušené evidenci vedeny především zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice nejsou fyzicky v krajině viditelné. Nicméně tato evidence je pouze dočasného charakteru. Pokud hledáte v katastru nemovitostí, parcely se zjednodušenou evidencí vycházejí z původní pozemkové mapy. To znamená z původního katastru nemovitostí. Proto, pokud vyhledáváte v elektronické podobě katastru (www.cuzk.cz), tyto parcely se vám nezobrazí, pouze původní katastrální mapa.
Zdroj: www.ČESKÉREALITY.cz, www.shutterstock.com
pozemky, na, prodej, stavební, parcely, louky, zemědělská, půda
TOPlist