48 110 aktuálních nabídek
od 934 realitních kanceláří a soukromníků

Prodloužené úřední hodiny na finančních úřadech. Důvodem je daň z nemovitostí

Datum vydání: 23.01.2024 | Petr Pojar

Pozor, někteří daňoví poplatníci musí podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do konce ledna. A jejich počet je vyšší než v minulých letech. Proto jsou také od pondělí 22. ledna 2024 až do 2. února prodloužené úřední hodiny na finančních úřadech napříč celou republikou.

Úřední hodiny na finančních úřadech jsou nyní od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 14:00. Lhůta pro podání daňového přiznání končí ve středu 31. ledna 2024. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Navíc se lze o několik dnů beztrestně opozdit (proto mají úřady prodloužené úřední hodiny až do 2. února). Pokuta také nebude předepsána, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.

Kdo musí podat daňové přiznání do konce ledna

Podat daňové přiznání musí nejen ti, kteří si koupili či jinak získali novou nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku), ale nově i další poplatníci. Konkrétně ti, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Přiznání však musí podat i ti, kteří provedli v loňském roce k přiznané nemovité věci přístavbu, nástavbu, nebo nemovitost částečně zlikvidovali. Tedy všichni, u jejichž nemovitosti došlo na základě změn zároveň ke změně druhu nebo výměry pozemku, zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

10 různých situací, kterých se nově týká povinnost podat daň z nemovitostí do konce ledna 2024:

1.) Stavební pozemek: Pokud jste získali stavební povolení nebo již stavíte novou budovu na pozemku, na kterém již stojí jiná budova, musíte podat daňové přiznání. Pozemek musíte zdanit v rozsahu budoucí stavby vyšší sazbou pro stavební pozemky. Od letošního roku již nehraje roli, zda na stejném pozemku již stojí jiná budova.

2.) Zpevněná plocha: Daňové přiznání také musíte podat, pokud vlastníte pozemek zařazený v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů, na němž se nachází zpevněná plocha, která není evidována jako ostatní plocha nebo jako zastavěná plocha. Došlo totiž ke změně definice zpevněné plochy pozemku.

3.) Garáž: Zkontrolujte si, zda jste v minulosti uvedli v daňovém přiznání stavební objekt jako garáž, pokud garáží skutečně je. Nově totiž není možné garáž danit podle způsobu faktického užívání. Jestliže tedy třeba slouží jako sklad ovoce či dílna, ale je zapsána jako garáž, nemůžete ji nově přiznávat jako příslušenství k obytnému domu. A platí to i naopak, jestliže vlastníte stavební objekt, který využíváte jako garáž, ale v katastru tak není uveden, nemůže ho nově přiznávat jako garáž. U garáží neevidovaných v katastru nemovitostí se nic nemění.

4.) Uživatel pozemku, který je vlastněn státním pozemkovým úřadem (SPÚ): Daňové přiznání musíte podat, pokud užíváte pozemek v majetku SPÚ a nemáte s úřadem uzavřenou nájemní nebo pachtovní smlouvu.

5) Uživatel nemovité věci, kterou vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM): Daňové přiznání musíte podat i v případě, že jste uživatel nemovitosti, která je v majetku ÚZSVM. Nově se v tomto případě stáváte poplatníkem daně z nemovitých věcí.

6) Uživatel budovy nebo jednotky, jejíž vlastník není znám: Nově se poplatníkem daně stává také uživatel budovy (s výjimkou obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky určené pro bydlení), jejíž vlastník není znám.

7) Pronájem místnosti v obytném domě nebo v jednotce: Kdo pronajímáte ve svém obytném domě nebo v bytové jednotce místnost (třeba přes Airbnb) a zároveň v souvislosti s tímto pronájmem poskytujete i další služby (úklid, vynášení odpadků apod.), musíte podat daňové přiznání a za pronajímanou místnost musíte uplatnit zvýšení daně. Přiznání musí podat také každý, kdo jednotku přiznává pro bydlení, v níž je místnost využívaná k podnikání v oboru ubytování, čili místnost pronajímá a zároveň poskytuje služby.

8) Hospodářské lesy pod vlivem imisí, které jsou zařazené do pásma ohrožení „A a B“: Pokud vlastníte pozemek jiného druhu než lesní pozemek, nacházejí se na něm však lesy hospodářské pod vlivem imisí, které jsou zařazené do pásma ohrožení „A a B“, musíte podat daňové přiznání a přiznat daň bez nároku na osvobození.

9) Osvobození zařízení služby péče o dítě v dětské skupině: Pokud vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina, můžete podat daňové přiznání a uplatnit v něm nárok na osvobození. Dochází totiž k rozšíření osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, které slouží zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.

10) Osvobození pozemků v národním parku v zóně přírodě blízké: Pokud vlastníte pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké, můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází totiž k rozšíření osvobození od daně z pozemků území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Kdo nyní nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání nyní nepodávají ti, kteří jej odevzdali v předešlých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Stejně tak ti, jimž se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty pro výpočet výše daně. Přepočet se v tomto případě provede automaticky a novou výši daně se dozvíte rozhodnutím - hromadným předpisným seznamem, nebo platebním výměrem. Stejně tak nemusí nyní podávat daňové přiznání ti, kterým se daň zvýšila kvůli konsolidačnímu balíčku.

Daňové přiznání také nemusí v některých případech podávat poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Postačí, když ohlásí finančnímu úřadu změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. To však platí pouze pro poplatníky, kteří již v daném kraji žádnou nemovitou věc nevlastní. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Kde se daňové přiznání podává

Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo vlastní více nemovitostí a všechny se nachází v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Pokud však poplatník vlastní nemovitosti ve více krajích, podává více přiznání. Za každý kraj jedno.

Elektronické podání daňového přiznání

Daňoví poplatníci si mohou vybrat, jakým způsobem daňové přiznání podat. Zda v papírové či elektronické podobě. Přiznání lze například podat přes portál MOJE daně, který při vyplňování napovídá a sám provádí výpočty a kontrolu. Nově lze též na portálu MOJE daně využít služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce (DIS+).

A POZOR, pokud se vás elektronické podání týká a vy tak neučiníte, riskujete pokutu. Správce daně nicméně u daně z nemovitých věcí poplatníka nejprve vyzve, aby své pochybení napravil a daňové přiznání podal elektronicky. Teprve v případě, že výzvu ignoruje, dostanete pokutu ve výši 1000 Kč.

Dokdy daň zaplatit?

Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit do pátku 31. května. Pokud ale výše daně překročí 5000 korun, je možné si ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. První splátku je nutné zaplatit do konce května a druhou do pondělí 2. prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 2. září. Případným druhým termínem pro ně zůstává 2. prosinec.

Pokud někomu vyjde daň z nemovitostí na méně jak 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně si poplatníci zjistí z poštovní složenky, kterou bude finanční správa rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Kdo má datovou schránku, dostane informaci o výši daně do ní.

SIPO a informace o platbě na e-mail

Daň lze zaplatit také přes SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva), musíte však mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období vám musí být stanovena a předepsána daň na váš osobní daňový účet. Dále musíte vyplnit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Nedílnou součást tiskopisu je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Oznámení pak poplatník musí doručit na příslušný finanční úřad nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Kdo neplatí daň z nemovitých věcí pomocí SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na svůj e-mail. Každý rok pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence (informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací). Chcete-li tuto službu využít, musíte poslat nejpozději do půlky března finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Poplatníkům, kteří tuto službu využijí, pak již nebude zasílána složenka.

Výnos z daně z nemovitostí zůstává obcím, ty mohou svým občanům místním koeficientem daň snížit

Vládní konsolidační balíček totiž nepřinesl jen zvýšení daně z nemovitých věcí, ale i další úpravy. Původním záměrem vlády bylo zavést státní koeficient k dani z nemovitých věcí, jehož výnos by zůstal státu. Nakonec však výnos z této daně zůstává obcím a sazby se průměrně zvýšily 1,8 krát. Obce si navíc mohou nově stanovit místní koeficient, který může být nižší jak 1 (resp. nejméně 0,5), nejvýše pak 5. Koeficient lze po novu stanovit na desetinné místo. Obce tak mají vlastně pravomoc svým občanům daň naopak snížit.

Nový inflační koeficient

Nově byl zaveden také takzvaný inflační koeficient, který má bránit poklesu daně z nemovitostí v reálném čase. Inflační koeficient je vypočítáván jako podíl základního úhrnného indexu k měsíci květnu (referenční měsíc) roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100. Výsledek se nakonec zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Pro rok 2024 je inflační koeficient na hodnotě 1, uplatněn tedy bude až v příštím roce.

Zdroj: podnikatel.cz, mfcr.cz

TOPlist