51 439 aktuálních nabídek
od 893 realitních kanceláří a soukromníků

Pronájem kanceláří: Při výběru se zaměřte na stav budovy a zajímejte se také o ventilaci

Datum vydání: 15.10.2021 | redakce

Při výběru kanceláře k pronájmu je důležité vědět nejen to, v jakém je patře. Rozhodně se nevyplatí vsadit ani na první dojem. Abyste vybrali skutečně správně, je potřeba prostor řádně prozkoumat. Na pracovních výkonech zaměstnanců se do velké míry podepisuje pracovní prostředí, které by mělo být nejen hezké na pohled, ale především zdravé.

Syndromem nemocných budov trpí i kanceláře

Zdravé pracovní prostředí se odvíjí od stavu budovy. Především kancelářské budovy, ale také školy nebo zdravotnická zařízení trpí tzv. syndromem nemocných budov, který má vliv na zdravotní stav zaměstnanců.

Jak poznat nemocnou budovu?

Obvykle se jedná o stavbu s dostatečně nepromyšlenou konstrukcí. V těchto budovách se drží vlhkost, která do konstrukce může vnikat zvenku, ale také zevnitř, a to kvůli kondenzaci uvnitř stavby. Vlhkost v domě, respektive v kanceláři se projeví například plísní nebo orosenými okny. Plíseň můžete nejen vidět, ale také cítit. Obvykle se syndrom nemocných budov objevuje ve stavbách, které nemají dostatečný přísun čerstvého vzduchu, tedy nedostatečně řešenou ventilaci.

Další faktory zodpovědné za nekvalitní prostředí:

 • Chemické nečistoty – zvenku mohou pronikat do budov látky uvolňující se z výfuků motorových vozidel, vnitřní chemické nečistoty jsou například těkavé organické sloučeniny uvolňující se z lepidel, čalounění, koberců, kopírek atd.
 • Biologičtí narušitelé – pyl, bakterie, viry a plísně, které se drží ve stojatých vodách, kobercích nebo čalounění.
 • Osvětlení, akustika, ergonomie – nedostatek přirozeného světla, nadměrný hluk v open space a špatná ergonomie pracovního prostředí.

Jak poznat zdravou budovu?

Konstrukce stavby by měla být z netoxických stavebních materiálů. Stěny, podlahy a stropy by neměly být náchylné k plísním a houbám. Důležitá je dostatečná izolace, regulace přirozené vlhkosti a podpora správné ventilace vzduchu.

Dopady nebezpečného prostředí na lidské zdraví

Nekvalitní vnitřní prostředí kanceláře se projevuje na zdraví zaměstnanců, kteří v kanceláři pracují.

 • Plísně a roztoči – způsobují respirační a alergická onemocnění, ale také kožní příznaky.
 • Chemikálie – způsobují rýmu a problémy s dýcháním.
 • Tepelná nepohoda – ovlivňuje pracovní výkon. Při vyšších teplotách jsou lidé dříve unaveni.
 • Absence čerstvého vzduchu – snižuje produktivitu, způsobuje bolesti v krku, únavu, bolesti hlavy, astma.
 • Nadměrný hluk – způsobuje bolesti hlavy, zvyšuje krevní tlak a rozptyluje.
 • Špatná kvalita vzduchu – dochází kvůli ní k onemocnění dýchacích cest, snižování produktivity, únavě atd.
Nadměrný hluk snižuje koncentraci.

Kdo nese odpovědnost za stav budovy

Na bezpečnosti pracovního prostředí se podílí jak majitel, tak nájemce neboli zaměstnavatel. Každý z nich má však jiné povinnosti.

Povinnosti zaměstnavatele

Povinností zaměstnavatele (nájemce) je vytvoření optimálních podmínek BOZP pro svoje zaměstnance, kteří jsou povinni tyto zákonem stanovené povinnosti a příkazy majitele dodržovat. Nájemce je také povinen zajišťovat PO (požární ochranu) ve všech prostorách, které pro provozování své činnosti využívá. Zaměstnavatel, tedy nájemce podle občanského zákoníku provádí běžnou údržbu, pokud se s majitelem nedohodl jinak.

Povinnosti majitele budovy

Majitel je povinen zajistit, aby byl objekt provozuschopný a vyhovoval účelu, za kterým jej pronajímá. Musí tedy zajistit řádnou technickou a další bezpečnost. Podle §2205 občanského zákoníku zavazuje nájemní smlouva majitele k tomu, aby:

 • prostory nájemci přenechal v takovém stavu, aby je nájemce mohl používat k ujednanému účelu,
 • udržoval prostory v takovém stavu, aby se daly využívat k účelu, za kterým byly pronajaty,
 • zajistil nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

V případě kanceláří se musí majitel postarat o to, aby zde bylo odpovídající osvětlení, teplota a zajištěná optimální výměna vzduchu.

Pokud majitel budovu pronajímá více nájemcům, má ze zákona povinnost se postarat o řádnou požární ochranu ve společně užívaných prostorách.

Nájemní smlouva je alfa a omega

Při podepsání nájemní smlouvy na nebytový prostor se k dodržování svých povinností zavazuje jak nájemce, tak pronajímatel. Je však vhodné si v ní stanovit, jaké úkoly týkající se BOZP a PO spadají pod nájemce a pronajímatele.

 • Pronajímatel se obvykle stará o revizi, kontrolu a údržbu pevných částí objektu (prvky požární ochrany, elektrorozvody atd.), vypracovává a vede dokumentaci požární ochrany pro celý objekt, provádí pravidelné preventivní požární prohlídky.
 • Nájemce/zaměstnavatel má na starosti revize, kontroly a údržbu vlastních zařízení, vypracování a dokumentaci PO a BOZP pro vlastní činnost, roční prověrky BOZP a školení zaměstnanců.

Jak řešit nedostatky v pronajatém prostoru

Pokud jste si pronajali kancelář a při používání přišli na její nedostatky, které mohou ovlivňovat kvalitu pracovního prostředí, můžete problémy řešit přímo na místě s odborníkem.

Kvalitu vzduchu můžete ovlivnit tím, že zvýšíte míru větrání a přísun čerstvého vzduchu. Systémy vytápění, větrání a klimatizace, které se označují zkratkou HVAC, by měly být navrženy tak, aby odpovídaly normám větrání ve stavebních kodexech. Důležité jsou samozřejmě také pravidelná údržba a správné používání HVAC. Kvalitu vzduchu je možné upravit čističkami vzduchu, které dokážou ovzduší zbavit alergenů, ale také zápachu.

Je-li to možné, snažte se odstranit zdroje znečišťujících látek. Nevhodné barvy je možné obrousit a nahradit je vodou ředitelnými barvami bez organických rozpouštědel. V případě, že chcete mít v kanceláři koberec, nelepte jej, ale pouze jej na podlahu položte. Vzhledem k tomu, že i z koberců se mohou uvolňovat nebezpečné látky, volte raději kamenné, keramické nebo dřevěné podlahy.

Pro optimální čištění a cirkulaci vzduchu v celé budově je potřeba zvolit vhodné ventilační systémy. Jestliže řešíte problém pouze v jedné místnosti, můžete sáhnout po lokální rekuperaci. Na kvalitě pracovního prostředí se podepíše také pravidelný úklid a zlepšení stavu hygieny interiéru.

Pomůže také omezení či zákaz kouření v interiéru, ale rovněž pravidelná kontrola vytápěcího a větracího systému s rozvody vzduchu. Je nutná pravidelná výměna vzduchových filtrů a čištění klimatizační jednotky, kontrola a čištění vstupních a výstupních otvorů systému HVAC, díky kterým bude do budovy proudit čistý vzduch. Kvalitní provedení ventilačního systému je základem pro jeho správné fungování.

Ventilace a požární ochrana

Požární ochrana je aplikace technických a teoretických prostředků pro prevenci požárů. Vychází z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti. Za nejdůležitější předpis se považuje zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně.

Únikové cesty musí být označeny.

Cirkulace vzduchu je důležitá nejen pro vnitřní klima v budově, ale také pro požární bezpečnost. U požární bezpečnosti hovoříme o větracím zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. V případě požáru toto zařízení směruje teplo a kouř ven z budovy. Díky tomu jsou zajištěny lepší podmínky pro bezpečný únik, ale také pro záchranu osob a zvířat. Kromě toho umožňuje hašení požáru již v jeho počátcích.

Podle povinností, které stanovuje PO, musí být na pracovišti požární technika a bezpečnostní zařízení. Jedná se především o:

 • hasicí přístroje s pravidelnou revizí,
 • požární dveře,
 • nouzové osvětlení,
 • správně umístěné bezpečnostní tabulky.

Při pronájmu kanceláří se zajímejte o celkový stav budovy. V případě potřeby není od věci se s majitelem dohodnout na úpravě prostoru tak, aby poskytoval zdravé pracovní klima.

TOPlist