45 453 aktuálních nabídek
od 930 realitních kanceláří a soukromníků

Vzorové smlouvy - nemovitosti

Tyto smlouvy byly připraveny advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecné vzory, které nemusí zohledňovat Váš konkrétní případ a Vaše individuální potřeby. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru, či pro související právní radu kontaktujte odborníky na právo nemovitostí.

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

podle § 599 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“)

kterou uzavřely níže uvedeného dne
tyto smluvní strany:

 1. [jméno], r. č. [•], trvale bytem [•], …
  jako prodávající na straně jedné (dále též jen „prodávající“)
 2. [jméno], r. č. [•], trvale bytem [•], …
  jako kupující na straně druhé (dále též jen „kupující“)

v následujícím znění:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající prohlašují, že vlastní podíl v bytovém družstvu [•] se sídlem [•], IČ: [•], (dále jen „Družstvo“)
  2. Prodávající dále prohlašují, že jsou jediným a výlučným nositelem členských práv a povinností spojených s právem nájmu bytové jednotky č. [•] o velikosti [•] o ploše [•] m2, nacházející se ve [•] nadzemním podlaží bytového domu [•] postaveného na pozemku [•], ulice [•], obec [•], které jsou v majetku Družstva (dále jen „Byt“).
 2. Převod
  1. Předmětem této smlouvy je převod podílu specifikovaného v článku I této smlouvy (dále také „Předmět koupě“) z prodávajících na kupující a to se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými, včetně práva najmu Bytu. Prodávající tak na základě této smlouvy převádí na kupující veškerá členská práva a povinnosti spojená s členstvím v Družstvu a kupující je přijímá.
  2. Předmět koupě přechází na kupující ve vztahu k Družstvu předložením této dohody Družstvu.
  3. Prodávající prohlašují, že jejich členský vklad ve výši [•] byl řádně splacen a prohlašuje, že nemá vůči Družstvu žádné nesplacené finanční závazky nebo povinnosti jiné povahy.
 3. Kupní cena
  1. Smluvní strany se zavazují vypořádat mezi sebou sjednanou kupní cenu způsobem ujednaným v tomto článku.
  2. Kupující se zavazují uhradit kupní cenu ve výši [•],- Kč (slovy: „[•]“) takto:

   a) částku [•],- Kč (slovy: „[•]“) uhradí kupující z vlastních zdrojů nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne uzavření této smlouvy ve prospěch účtu prodávajících č. ú. [•], vedený u [•] pod VS [•].

 4. Vyklizení a předání bytu
  1. Smluvní strany sjednávají, že prodávající jsou povinni Předmět koupě vyklidit a vyklizený jej předat kupujícím nejpozději do [•].
  2. Smluvní strany ujednaly, že i po uzavření kupní smlouvy až do vyklizení a předání Předmětu koupě kupujícími jsou prodávající povinni řádně hradit veškeré náklady spojené s užíváním Předmětu koupě a jeho údržbou.
  3. Prodávající jsou povinni v mezidobí od uzavření této smlouvy do splnění povinnosti dle čl. 4.1 smlouvy udržovat Předmět koupě ve stavu, v jakém je ke dni uzavření této smlouvy, a nakládat s ním tak, aby nedošlo ke snížení jeho hodnoty, jinak jsou kupující oprávněni požadovat slevu z kupní ceny Předmětu koupě anebo od této smlouvy odstoupit.
  4. O předání Předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zejména popis stavu Předmětu koupě, včetně případných výhrad k němu, došlo-li od podpisu této smlouvy do předání Předmětu koupě ke snížení hodnoty Předmětu koupě, a záznam stavu měřidel plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním Předmětu koupě, přičemž převod odběru na kupující zajistí smluvní strany neodkladně po předání Předmětu koupě ve vzájemné součinnosti. Protokol bude datován a podepsán oběma smluvními stranami.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Smluvní strany sjednávají ve prospěch prodávajících právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující budou v prodlení se splněním jejich povinností uvedených v čl. 3.2 této smlouvy déle než 14 (čtrnáct) dnů.
  2. Smluvní strany sjednávají ve prospěch kupujících právo odstoupit od této smlouvy, nevyužijí-li jiné právní možnosti, v následujících případech:

   a) bude zjištěno, že na Předmětu koupě váznou právní vady neuvedené v této smlouvě, a to z důvodu nikoliv na straně kupujících,

   b) prodávající budou v prodlení se splněním jejich povinnosti uvedené v čl. 4.1 déle než 1 (jeden) měsíc.

  3. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout potřebnou součinnost nutnou k obnovení stavu zápisu v katastru nemovitostí, platném před podpisem této smlouvy, pokud v důsledku uzavření této smlouvy došlo ke změně zápisu vlastnických vztahů, popřípadě řízení vedoucí k této změně již bylo zahájeno. Totéž platí, dojde-li ke zrušení kupní smlouvy v důsledku jiné zákonné či sjednané právní skutečnosti.
  4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany sjednávají, že právo odstoupit od této smlouvy zaniká, pokud důvody k možnosti jeho uplatnění odpadly ještě před uplatněním práva na odstoupení od smlouvy.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva a závazky z ní vyplývající nabývají platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, přičemž její věcně právní účinky nastanou provedením vkladu práv založených touto smlouvou do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad.
  2. Veškeré dodatky a změny této smlouvy musí být činěny v písemné formě a musí být schváleny a podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
  3. Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží 1 (jeden) stejnopis bezprostředně po jejím uzavření, 1 (jeden) stejnopis bude předložen Družstvu.
  4. Tato smlouva obsahuje úplný konsensus smluvních stran o jejím obsahu a v tomto smyslu také nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení.

V [•] dne [•]

_______________________
[•]
_______________________
[•]
Dostupný advokát nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím obecného vzoru pro nevhodnou situaci.
TOPlist